نشست خبری عوامل پایتخت / سریال پایتخت 4 ساخته نخواهد شد

سیروس مقدم در تازه ترین مصاحبه خود عنوان کرد دیگر ساخت سریال پایتخت را ادامه نخواهد داد.

 

نشست خبری عوامل پایتخت / سریال پایتخت 4 ساخته نخواهد شد - تصویر 1

نشست خبری عوامل پایتخت / سریال پایتخت 4 ساخته نخواهد شد - تصویر 2

نشست خبری عوامل پایتخت / سریال پایتخت 4 ساخته نخواهد شد - تصویر 3

نشست خبری عوامل پایتخت / سریال پایتخت 4 ساخته نخواهد شد - تصویر 4

نشست خبری عوامل پایتخت / سریال پایتخت 4 ساخته نخواهد شد - تصویر 5

نشست خبری عوامل پایتخت / سریال پایتخت 4 ساخته نخواهد شد - تصویر 6

نشست خبری عوامل پایتخت / سریال پایتخت 4 ساخته نخواهد شد - تصویر 7

نشست خبری عوامل پایتخت / سریال پایتخت 4 ساخته نخواهد شد - تصویر 8

نشست خبری عوامل پایتخت / سریال پایتخت 4 ساخته نخواهد شد - تصویر 9

نشست خبری عوامل پایتخت / سریال پایتخت 4 ساخته نخواهد شد - تصویر 10

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه